สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดทำหนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายและการเรียนรู้ด้วยตาราง 9 ช่อง” ในรูปแบบอีบุ๊ก (e-book) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู รวมถึงประชาชนทั่วไปที่รักและใส่ใจสุขภาพ นำไปปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทางกาย พร้อมพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้

ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ กล่าวว่า “คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายและการเรียนรู้ด้วยตาราง 9 ช่อง” เกิดจากแรงบันดาลใจที่ทั่วโลก และประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติต้องเปลี่ยนไป (New Normal) โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กในวัยเรียนที่ไม่สามารถไปโรงเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้ได้ตามปกติ ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเพิ่มบทบาทในการทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน โดยคู่มือนี้ จะเป็นแนวทางให้นำปรับใช้ในการจัดกิจกรรมทางกาย รวมถึงช่วยในการกระตุ้นและพัฒนาส่งเสริมด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ความคิด จินตนาการที่สร้างสรรค์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล โดยสามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการอีกด้วย

ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์

ทั้งนี้ “คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายและการเรียนรู้ด้วยตาราง 9 ช่อง” ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 7 บท อาทิ บทที่ 1 กิจกรรมทางกายและสุขภาพเด็ก นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมทางกาย ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพโดยตรง หากประกอบกิจกรรมทางกายได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละช่วงวัย จะสามารถช่วยให้ร่างกายเกิดการพัฒนาที่ดี และยังช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยการประกอบกิจกรรมทางกายในประเภทการออกกำลังกายควรฝึกปฏิบัติ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 20 - 60 นาทีต่อวัน ซึ่งหากมีกิจกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอกับเด็กและบุคลทุกเพศวัยในแต่ละวัน จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาส่งเสริมให้ร่างกาย และระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นมากกว่าปกติ เนื่องจากในแต่ละครั้งของการออกกำลังกาย ทำให้เกิดการเผาผลาญและการใช้พลังงานของร่างกายอย่างมีคุณค่า รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายได้อย่างดี

บทที่ 2 ปรัชญาหรือความหมายของคำว่า KIDS ตัวอักษร K ใช้สื่อความหมายถึงการส่งเสริมให้เด็กมีการเคลื่อนไหว (Keep Them Moving), ตัวอักษร I ใช้สื่อความหมายถึงจินตนาการ (Imagination), ตัวอักษร D ใช้สื่อความหมายถึงความหลากหลาย (Diversity) และตัวอักษร S ใช้สื่อความหมายถึงรูปแบบ (Style) ดังนั้นการแยกตัวอักษรดังกล่าวเป็นการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย สร้างเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการในหลากหลายด้านให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล
จากประสบการณ์ตรง และจากกิจกรรมที่สร้างขึ้น

บทที่ 3 ตาราง 9 ช่องกับการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ เป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์การกระทำหรือความเป็นจริง ดังนั้นการนำตาราง 9 ช่องเข้ามาใช้ ซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องมือ “สนามแห่งความคิด” จะสามารถช่วยกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงท้าทายความคิด จินตนาการ และการเคลื่อนไหว โดยครูผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครองสามารถคิดและสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการสอนใส่ในตาราง 9 ช่อง ซึ่งแต่ละช่องจะช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวและเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาการทั้งซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายและการเรียนรู้ด้วยตาราง 9 ช่อง” ในรูปแบบอีบุ๊ก ได้ทาง https://heyzine.com/flip-book/a72ed0ea42.htmlหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Thaihealth.active