ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี 4 ภายใต้หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart Swipe” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษารวม 700,000 บาท  เพื่อ “รณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี” ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ส่งผลงานสื่ออินโฟกราฟิกเข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก หลังการนำร่องให้เยาวชนรุ่นนี้ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอในครั้งที่ผ่านมา โดยมีผลงานเข้าร่วมการประกวดสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ มากกว่า 1,800 ชิ้น

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี มีมารยาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการเลือกรับและส่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม โดยจากการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ ค้นพบทางออกที่จะใช้สื่อในทางที่ดี”

การประกวดครั้งนี้ มีจำนวนผลงานสื่ออินโฟกราฟิกทั้งหมด 1,607  ผลงาน และสื่อคลิปวิดีโอทั้งหมด 201 เรื่อง โดยผู้ชนะทุกประเภทและทุกระดับจะได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นอกเหนือจากการประกวด DigiFam Awards ปี 4 แล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการ เผยแพร่แนวคิดการใช้สื่อที่ดี และแนะนำเทคนิคการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางวิชาการให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล โดยจัดกิจกรรม “ดิจิแฟมสัญจร” ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 11 แห่ง

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของกิจกรรม DigiFam Awards ปี 4 ครั้งนี้ ทั้งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ท่านครูอาจารย์สถาบันการศึกษา และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้อย่างกว้างขวาง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลให้ทุกท่านสามารถเป็นแบบอย่าง สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไป”

DigiFam Awards ปี 4 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” อันเป็นการบริการวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธานขององค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ

สำหรับรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ดิจิแฟม อวอร์ดส์ ปี 4

O  รางวัลป๊อปปูล่าร์ โหวต รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

- ประเภทอินโฟกราฟิก เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

- ประเภทคลิปวิดีโอ เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

O รางวัลประเภทอินโฟกราฟิก

- ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  เด็กหญิงปุณณดา นามวงศ์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  เด็กชายจิรวัฒน์ คงแก้ว (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีม DPD2 (โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีมสภานักเรียน SatitSkru (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา) และ เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

- ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีม Design Insight (โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีม TinkerBell (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตรทีม THASAI FILM (โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม Lord.zosoul (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ) และ ทีม The Online Adventurer (โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา)

- ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทานฯ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม NewBie (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 และใบประกาศนียบัตร นางสาววราภร สารีวงษ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม Double P  (จังหวัดอุทัยธานี)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีม Flashlight (มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ) และทีม Do DD (จังหวัดนนทบุรี)

O รางวัลประเภทคลิปวิดีโอ

- ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทานฯ ทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม ฝูง บิณ ห้า (โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000  บาท และใบประกาศนียบัตร เด็กหญิงวรัทยา สินภิบาล (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ทีม Venus (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีม Bossy (โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี) และทีม 3KRI TAYANA (โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯ)

- ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 80,000บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม WNY (โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000บาท และใบประกาศนียบัตร  ทีม CNR No.1 (โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ทีม Number 1 Number God (โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดเพชรบูรณ์)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม DP Film (โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี) และทีมเด็กดอนเจดีย์ (โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี)

- ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทานฯ ทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม Trust me (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม บูบู่ตะลุ่มจุ่มโบ๊ะ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ทีม แมรี่ซู (จังหวัดเชียงราย)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร ทีม Smart Swipe (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี กรุงเทพฯ) และทีมสยาม สินภิบาล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)