ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำหลักทรัพย์ของ บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ (SCGD)เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ COTTO ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ตามที่ SCGD ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ขอ COTTO เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท โดยการแลกเปลี่ยน 4.7917 หุ้นสามัญของ COTTO (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง SCGD อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ COTTO โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD ที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อได้รับจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD ของผู้ลงทุนที่จองซื้อในการทำ IPO โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศวันที่รับหุ้นสามัญของ SCGD เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของ COTTO นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ COTTO ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก COTTO จะเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังการนำหลักทรัพย์ SCGD เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ COTTO ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

#ตลท #COTTO #SCGD #เอสซีจีเซรามิกส์