โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งฟรี เนื่องในสัปดาห์ วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

     
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.66   นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธาน ตัดริบบิ้น ในพิธีเปิดโครงการ "รณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็ง" เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดลพบุรี 
        

ทั้งนี้ เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหลังแรกของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2511 ในโอกาสดังกล่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง ที่มีที่ตั้งกระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนด้านโรคมะเร็ง จึงได้กำหนดให้ วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ" นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


      
 ซึ่งโครงการดังกล่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโรคมะเร็ง และ กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจด้านการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้จัดขึ้น เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี โดยปีนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ และเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง  ตลอดจน รณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย

จากสถิติโรคมะเร็งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ไม่สามารถหาทางป้องกันโรคนี้ได้ 100 % แต่สามารถลดอัตราการเกิดโรคในผู้ป่วยรายใหม่ได้ ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน อาทิ จัดแสดงศักยภาพและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี การรับนัดตรวจสุขภาพประจำปี การให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมะเร็ง การสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยใช้หุ่นเต้านมเทียม การแจกอุปกรณ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV Self Test การจัดแสดงโภชนาการอาหารต้านมะเร็ง การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่โดยบุคลากรทางการแพทย์ และร่วมเล่นเกมส์ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ตลอดจน การเชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพประจำปีเบื้องต้น เพื่อคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวนมาก