วันนี้ (3 มกราคม 2567) นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 2 มกราคม 2567 มีจำนวน 2,043 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,988 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.31 คดีขับเสพ 53 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.59 และคดีขับรถประมาท 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.10 ซึ่งสถิติยอดรวมสะสม 5 วัน ที่มีการควบคุมเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567  มีจำนวน 5,321 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 5,195 คดี คดีขับรถประมาท 3 คดี และคดีขับเสพ 123 คดี

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร 314 คดี หนองคาย 273 คดี และ สมุทรปราการ 252 คดี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันที่สี่ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ยอดสะสม (29 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567)  พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4,613 คดี และ ปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 5,195 คดี เพิ่มขึ้น 497 คดี คิดเป็นร้อยละ 12.6

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน จำนวน 106 จุด โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1,904 คน แจกน้ำดื่ม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน

 

  #7วันอันตราย #คุมประพฤติ #เมาแล้วขับ