อีกราย! "APEX" ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางหลังขาดสภาพคล่องหนัก เบี้ยวหนี้หุ้นกู้ 765 ล้านบาท

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งในวันที่ 19 ม.ค.67 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของแล้ว สรุปการดำเนินการดังนี้

1.บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2.บริษัทฯ ในฐานะผู้ร้องขอพื้นฟูกิจการ ขอเสนอให้ศาลแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อ

3.การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต่อบริษัทฯ เองในแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ และจะสามารถประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ โดยมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป้นธรรม อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้อย่างปกติต่อไปได้ในระหว่างหลวงเวลาซึ่งอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธุรกิจหรือองค์กร เพื่อที่จะปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

#APEX #ศาลล้มละลายกลาง #SET