ตลท.เพิ่มมาตรการกำกับดูแลการทำ short selling และ program trading ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  กล่าวถึงกรณีบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับสากลนำเสนอผลการศึกษาว่าภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทยมีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการกำกับดูแลการขายชอร์ต (short selling) และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (program trading)  สามารถเทียบเคียงได้กับ peer exchanges แล้ว พร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศในปัจจุบันนั้น

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สรุปแนวทางดำเนินการ 4 แนวทางดังนี้ 1.ตลท.จะเพิ่มกลไกเพิ่มเติมในการควบคุมผลกระทบที่มีต่อราคาและสภาพคล่องจากธุรกรรม short sell และ program trading 2.การรายงาน(Report) ตลท.จะมีการให้ข้อมูล ของการ short selling และ program trading ต่อ public มาก และลึกขึ้น เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 3.การติดตามและบังคับใช้กฏเกณฑ์ ตลท.และ บล สมาชิก จะมีการวางกระบวนการทำงานและระบบในการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่ปกติและติดตามลงโทษผู้กระทำผิดและร่วมกระทำผิด อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อความชัดเจนและเสมอภาค

4.การแบ่งความรับผิดชอบ ตลท.จะเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการกำกับดูแลร่วมกันปรับกฏระเบียบต่างๆ และวางหน้าที่ของแต่ละผู้กำกับดูแลและ ตลท. อย่างชัดเจนและครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดได้สะดวก รวดเร็ว และรุนแรงขึ้น กับผู้กระทำความผิดและและผู้ร่วมกระทำความผิดโดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวทั้งหมดจะเปิดเผยให้สาธารณะได้รับทราบหลังจากการปรึกษาร่วมกันกับหน่วยงานกำกับดูแลโดยเร็วที่สุด