หอศิลป์ทิพย์พิมาน  จัดกิจกรรม Workshop ชวนผู้ที่สนใจและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมอบรมเทคนิควาดภาพระบายสี “ทิพย์พิมานสร้างศิลป์ ครั้งที่ 1” ในหัวข้อ “ดอกไม้จะบาน”  ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณด้านศิลปะของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “ องค์สิริศิลปิน ” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว ผ่านนิทรรศการผลงานศิลปกรรมและจิตรกรรม ณ หอศิลป์ทิพย์พิมานและเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและผู้ที่มีใจรักงานศิลปะได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะด้วย โดยมีอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน กล่าวถึงที่มาของกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปะและสาธิตการวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิคสีน้ำและสีฝุ่น จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีต่างๆ ตามความถนัดของตนเอง ในหัวข้อ “ ดอกไม้จะบาน ” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคต่างๆ ตลอดการทำ workshop ด้วย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลากหลายแขนงใน “องค์สิริศิลปิน” สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตั้งอยู่ ณ บริเวณตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่รวบรวมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมและจิตรกรรมในฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรไทย ภายในหอศิลป์ทิพย์พิมานยังได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี “กู่เจิง” จัดแสดงเลโก้ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจ ด้วยทรงฝึกสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปกรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ค่าบัตรเข้าชม 50 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ! เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอศิลป์ทิพย์พิมาน โทร. 0968799044 แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/v8ZnjQT4yW23PS8h8