เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่  ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ กองทุนประกันวินาศภัย “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2567 ด้วยการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นจำนวน 35,000 บาท

พร้อมทั้งกองทุนประกันวินาศภัยร่วมหารือกับบุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย

​​​​​​​