ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตอกย้ำแนวทางขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thailand Quality Award)” เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน เตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพองค์กรในระยะยาว

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thailand Quality Award)” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ที่อาคารไทยกรุ๊ป สำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ และสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย

ทั้งนี้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนางสาววลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยการอบรมหลักสูตรตามแนวทางของ TQA นี้ มีต้นแบบจาก The Baldrige National Quality Award (BNQA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้กว่า 90 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน พร้อมตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการจัดการที่ใช้ข้อมูลจริง และพัฒนาศักยภาพที่ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนในอนาคต 

​​​​​​​