บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 5 รุ่น ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการลงทุนของบริษัทเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter”

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปมีจำนวน 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.90 – 3.10]% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [3.50 – 3.60]% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [3.70 – 3.80]% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [4.00 – 4.10]% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [4.15 – 4.25]% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคม 2567 ผ่าน 6 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ”

“บ้านปูกำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 โดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการส่งมอบอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจพลังงานเพื่อตอบโจทย์ทั้งการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่าหุ้นกู้บ้านปูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง และต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นายสินนท์กล่าว

ทั้งนี้แม้ว่าในปี 2566 ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบกับความผันผวนของตลาดพลังงาน อย่างไรก็ดี บ้านปูก็ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องจากความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุม พร้อมคงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตลาดพลังงานที่มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว ส่งผลให้บ้านปูสามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในการสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 160 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,343 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยปี 2566 ที่ USD 1: THB 34.8022)

โดยในปี 2567 บ้านปูยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมสร้างการเติบโตต่อยอดประโยชน์สูงสุดจากระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) เพื่อทำให้บ้านปูเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานที่สามารถส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของโลกในอนาคต ทั้งนี้ จากมติของคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567  ด้วยการนำทัพขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจของคนรุ่นใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกลุ่มบ้านปูทั้งหน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการเร่งเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Business Transformation) และสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่งได้ ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ได้ด้วย)

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next)

-ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4*

-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้ด้วย)

-ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วย)

*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

**ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

#บ้านปู #หุ้นกู้ #ดอกเบี้ย #ข่าววันนี้