ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้เป็น Smart อสม. รับภารกิจใหม่ๆ ภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินค่าป่วยการรายเดือนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จากเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท ว่า นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับ อสม. 1.07 ล้านคน ทั่วประเทศ ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ดังนั้น ในเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้อง อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท และตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เมษายน 2567 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้นจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน

 “สภาได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้ว ที่อนุมัติเพิ่มค่าป่วยการ อสม.ไว้ที่ 2,000 บาท ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ยกมือผ่านงบประมาณในส่วนนี้ให้กับพี่น้อง อสม. ที่ถือเป็นด่านหน้า เป็น “นักรบ” ของงานสุขภาพระดับปฐมภูมิ และมีส่วนอย่างยิ่งในการหนุนเสริมนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของรัฐบาล” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า นอกจากจะได้รับค่าป่วยการเพิ่มขึ้นแล้ว อสม.ทั่วประเทศยังได้รับการยกระดับให้เป็น Smart อสม. ด้วยการเสริมความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล รวมทั้ง รองรับภารกิจใหม่ๆ ในการทำงานภายใต้นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เช่น การเป็น Health Rider ส่งยาถึงบ้าน ซึ่งนอกจากได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เพิ่มขึ้น ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้อง อสม.ในการช่วยเหลือสังคมมากขึ้นด้วย

สำหรับค่าป่วยการ อสม. มีการปรับขึ้น 4 ครั้งในรอบ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มมีการให้ค่าป่วยการ อสม. ครั้งแรก จากเดิมที่เป็นการทำงานในลักษณะของจิตอาสา เพราะเป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยรัฐบาลเวลานั้นเห็นชอบให้มีการจ่ายค่าป่วยการอสม. เดือนละ 600 บาท ปี 2562 เพิ่มค่าป่วยการอสม.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็น เดือนละ 1,000 บาท ปี 2565 มีการระบาดของโรคโควิด 19 มีการเพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็นกรณีพิเศษระยะเวลา 30 เดือน เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 - กันยายน 2565 รวม 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็นเดือนละ 2,000 บาท