กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวม 13 องค์กร ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน Thailand Safe Youth Program (TSY Program) “วัคซีนจราจร” ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา เน้นการปรับทัศนคติ สร้างกระบวนการคิดด้านความปลอดภัย ทักษะการประเมินความเสี่ยงและคาดการณ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​