เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สามารถสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. 2567 ลงนามโดยนายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่จะสามารถสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติตให้โทษในประเภท 5 ที่มีใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงผสมอยู่ เพื่อให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และมาตรา 58 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สามารถสั่งใช้ยาเสพติตให้โทษในประเภท 5 ที่มีใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. 2567"

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 3. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งได้รับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงสามารถสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง เพื่อการรักษาโรคได้