นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงแนวทางจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะว่า จากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 ได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 1. ทบทวนการให้บริการในกระบวนงานตามคู่มือประชาชนเดิม ว่ามีการดำเนินการหรือไม่ มีกระบวนงานใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน รับแจ้ง ที่กรุงเทพมหานครให้บริการเพิ่มเติมในปัจจุบัน 2. การปรับปรุงกระบวนงานตามคู่มือประชาชน โดยการทบทวนและจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ช่องทางการให้บริการทั้งในรูปแบบ online และ onsite รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตจะต้องมายื่นพร้อมคำขอ และค่าธรรมเนียมในการบริการ และจัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงาน (workflow) จำนวน 13 กระบวนงาน ได้แก่

 

1. การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ 2. การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ 3. การให้บริการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง 4. การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 5. การบริการสูบสิ่งปฏิกูล 6. การบริการรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาชั่วคราว 7. การบริการน้ำประปาและภาชนะรองรับน้ำ พร้อมน้ำประปา 8. การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว 9. การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน 10. การขอใช้สถานที่สวนสาธารณะ 11. การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ 12. การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล และ 13. การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ 

 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และมีเลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะต่อไป

 

ทั้งนี้ จะมีการนำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ภายในเดือน พ.ค.67 โดยอยู่ระหว่างทบทวนตรวจสอบภาพรวมหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานบริการประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง