รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 ” ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล” อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผลงานเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4  นอกจากนั้นได้ส่งเสริมนักศึกษาให้นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติจนได้รับรางวัลต่างๆ เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนานวัตกรรมในคลินิก ซึ่งเน้นผู้เรียนใช้ทักษะ Creativity and Innovation หรือ การคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และ Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ  

การพัฒนานวัตกรรมชุดผื้นผูสำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ประกอบกับให้นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมมือกับทีมสุขภาพในการสร้างและใช้นวัตกรรม และให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมด้านสุขภาพสู่สาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรม

ผลงานแบบจำลองทวารเทียม

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลักตามภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”