นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เผยคืบหน้าแนวทางดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สำนักงานเขตมีการรับ-ส่งต่ออาหารส่วนเกิน (Food surplus) จากผู้บริจาคสู่ผู้รับในพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกกลุ่ม ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) และ มูลนิธิ VV share รับอาหารสัปดาห์ละ 3 วัน (ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี)

 

โดยปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วใน 10 สำนักงานเขตนำร่อง ได้แก่ เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน และเขตบางพลัด และในปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม จำนวน 8 เขต เดือนเมษายน จำนวน 8 เขต ดาดว่าจะครบ 50 เขต ในเดือนพฤษภาคม 2567

 

ส่วนรูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตมีแนวคิดจัดหาสถานที่ เพื่อจัดเก็บสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการแบ่งปัน และส่งต่อให้กับผู้รับ (กลุ่มเป้าหมาย) โดยสำนักงานเขตมีหน้าที่ประเมินและให้คะแนนกลุ่มเป้าหมาย และให้กลุ่มเป้าหมายนำคะแนนที่ได้รับมาแลกรับสิ่งของจาก BKK Food Bank ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 มีการจัดตั้ง BKK Food Bank แล้วในสำนักงานเขตนำร่อง 4 เขต ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตบางพลัด และเขตบางขุนเทียน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของการดำเนินงาน BKK Food Bank และเห็นควรขยายการจัดตั้งให้ครบทั้ง 50 เขต ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้มีหนังสือ ที่ ภท 1503/825 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 แจ้งให้สำนักงานเขตทราบแล้ว

 

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 5 เม.ย.67 ได้รับอาหารจากผู้บริจาคทั้งหมด 44,805.08 กิโลกรัม ลดปริมาณคาร์บอนได้ 113,356.85 kgCO2e (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ได้อาหาร 188,181.33 มื้อ โดยผู้รับมอบอาหารส่วนใหญ่คือ ผู้สูงอายุ 9,158 ราย ประชาชน 6,525 ราย ผู้ด้อยโอกาส 2,338 ราย เด็ก 3,135 ราย เด็กในศูนย์เด็กฯ 1,461 ราย ผู้พิการ 1,113 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 742 ราย คนไร้บ้าน 184 ราย และอื่น ๆ 572 ราย

 

ส่วนอาหารที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่คิดเป็นกิโลกรัม เช่น ข้าว 10,801.94 เบเกอรี่ 6,675.18 ผักและผลไม้ 6,337.92 อาหารปรุงสุกพร้อมทาน 6,326.9 ผลิตภัณฑ์ทำจากนม 5,351.74 น้ำเปล่า 3,224.72 ผลิตภัณฑ์ทำจากเนื้อสัตว์ 2,225.42 ขนมหวาน 1,732.21 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช 874.04 เครื่องดื่ม 619.08 ซอสและเครื่องปรุงรส 381.74 ขนมทานเล่น 213.36 ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน 32.79