พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2567 จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้มีความเท่าเทียมในสังคม ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปี 2567 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกำลังพลฯ และครอบครัวรวม 31 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,711,320 บาท ในโอกาสนี้ ทางกองทัพบก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน