วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ  เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการริบทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3  โดยมีท่านศศินันท์ สันนิธิลาวัลย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 พล.ต.ท.ฐากูร นัทธีศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ตระพีพงษ์  สุขไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันพุธที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 รวม 80 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.จำนวน 27 คนรวมทั้งสิ้น 107 คนมีรูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้การอภิปรายตอบข้อซักถามและการฝึกปฏิบัติตรวจสอบทรัพย์สินรวมระยะเวลาหลักสูตร 3 วัน 2 คืน

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ  เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใน 1 ปี โดยในด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดได้สั่งการให้ทำงานบูรณาการหนักขึ้น ในการ ยึดทรัพย์ผู้ค้าทั้งรายใหญ่รายย่อย และต้องขยายผลให้ถึงผู้ค้าเครือข่ายรายสำคัญ


พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ  เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า  เพื่อให้การยึดทรัพย์สินตามมูลค่าหรือ Value based confiscation ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ทำได้อย่างมีศักยภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสอบสอบสวนตรวจสอบทรัพย์สินเพราะต้องใช้องค์ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานให้ครอบคลุมและต้องก้าวทันรูปแบบการโอนย้ายอำพรางเส้นทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด

โดยระหว่างห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2567 จะจัดการฝึกอบรมการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทั่วประเทศ ตามเขตพื้นที่ของสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/กรุงเทพมหานคร ณ ที่ตั้งสำนักงาน ปปส.ภาค ทั้ง 10 แห่ง ระหว่างห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2567 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 1,058 นาย

จากผลการดำเนินการฝึกอบรมตลอด 3 วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ประเมินผลโครงการเบื้องต้นแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการโดยมีผู้มาเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 99.07 ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมดและจากข้อมูลรายงานสรุปแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 

“ในการนี้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานอัยการภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 3 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ และหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินในครั้งนี้ ไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” พล.ต.ท ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวทิ้งท้าย