วันที่ 17 พ.ค.67 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่า สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม Mayfair C ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลี่ย์ กรุงเทพฯ เขตราชเทวี

 

สำหรับ “พ้นภัย” เป็นแอปพลิเคชันจากสภากาชาดไทย เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 เพื่อแจ้งเตือนและร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการภัยพิบัติในการประสานการช่วยเหลือ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และการนำส่งความช่วยเหลือใช้เทคโนโลยี IoT และ GPS ในการติดตามได้ทุกขณะแบบออนไลน์ นอกจากนี้ในปี 2563 สภากาชาดไทยได้ทำ MOU ร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายอื่นรวม 19 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการใช้งาน ฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

โดยในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและให้แนวทางการสนับสนุนและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาคีตาม MOU ซึ่งกรุงเทพมหานครยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนในประเด็น ขยายการใช้งานระบบแอปพลิเคชันพ้นภัยไปยังอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกทม. และขยายไปถึงอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ที่ช่วย อสส. ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และเชื่อม 2 แพลตฟอร์มระหว่าง “พ้นภัย” และ “Traffy Fondue” มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรืออีกหนึ่งแนวทางคือพิจารณาเชื่อมกับ One Map ของกทม. เนื่องจากกทม. ดำเนินการทำฐานข้อมูลดิจิทัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ในการนี้ มีหน่วยงานร่วมประชุมให้แนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อนการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย ได้แก่ กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมโรค