นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Executive of the Year 2024 หรือรางวัลผู้บริหารแห่งปี ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จากการประกาศรางวัล The Asian Management Excellence Awards 2024 จัดโดย The Asian Business Review นิตยสารด้านเศรษฐกิจชั้นนำแห่งเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ

การประกาศรางวัล The Management Excellence Awards จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและบริษัทในเอเชียที่ประสบความสำเร็จ และมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านนวัตกรรม การปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอน การพัฒนาบุคลากรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจ

--