วันที่ 17 ก.พ. 60 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 167 ต่อ 3 งดออกเสียง 10 เห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ...ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยหลักการและเหตุผลคือ เนื่องจากประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิค หรือ Asia Pacific Group on Monday Laundering (APG) ทำให้มีพันธกรณีตามข้อบังคับที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF) ในการกำหนดให้อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ในมาตรา 3 บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรและจำนวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่10ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจำนวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีและมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรโดยความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและที่ปรึกษากรมสรรพากรทุกคนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการฟอกเงินต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมสนช.ยังมีมติ 203 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับการประกาศใช้ให้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่เวนคืนใช้อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายฉบับนี้ภายในระยะเวลา 4 ปี