บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมอาหาร” ที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ ตอบสนองความต้องการอาหารของผู้บริโภคทุกช่วงวัยและสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึงทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”  

วันที่ 7 เม.ย.67 นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักดีว่าอาหารปลอดภัย เป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และดีต่อสุขภาพ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันอนามัยโลก” (World Health Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหา และส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยแนวคิดในปีนี้ คือ "My health, my right"

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก มุ่งมั่นเดินหน้าคิดค้น วิจัยและพัฒนาอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสเข้าถึงเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีรสชาติอร่อยตรงใจผู้บริโภค มีคุณค่าทางอาหาร และดีต่อสุขภาพ ตามนโยบายของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อร่อย มีความหลากหลาย ดีต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น ตรงตามความต้องการอาหารของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคครอบคลุมทุกกลุ่มคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศและทั่วโลก

บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการสร้างและส่งมอบอาหารปลอดภัย คุณภาพดี พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้บริโภคด้วยอาหารที่รับประทาน โดยได้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารปริมาณโซเดียมต่ำ ที่ยังคงรสชาติอร่อย ช่วยป้องกันการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable diseases) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย รวมถึงอาหารสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างจากคนสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตอาหารเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานที่เหมาะสม ย่อยง่าย รสชาติอร่อย เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขและได้รับสารอาหารครบถ้วน

“ซีพีเอฟ มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ และประกาศความมุ่งมั่นภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น นโยบายสุขโภชนาการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (One Standard for AIl)” นางนลินี กล่าว

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังผลิตอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สเตจ (Life Stage) เหมาะสมกับผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อาหารวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย รวมทั้งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ในทุกโอกาสของการกิน ตั้งแต่ อาหารเช้า อาหารระหว่างวัน อาหารกินเล่น อาหารกินอิ่มท้อง หรือ ตอบโจทย์เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ ลดเค็ม หรืออาหารโปรตีนทางเลือกอย่าง Meat Zero รวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ อย่าง NutriMax