กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย” ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 

ณ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กปว. ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตและสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) จังหวัดระยอง ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ห้อง Dolphin 1-2 จังหวัดระยอง โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ 

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของ กปว.” พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย และได้รับเกียรติจากนางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และนายขัตติยพงศ์ รุ่งบุญคง ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการประกันภัย และวิธีการร้องเรียนบริษัทประกันภัย ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมทั้งมีการเสวนาเปิดโอกาสตอบข้อซัก - ถาม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกมากมายซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม