กปว.จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567


เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ 

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย” พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย และได้รับเกียรติจากนางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และนายกิตติวัฒน์ สิรมานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดระนอง มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการประกันภัย และวิธีการร้องเรียนบริษัทประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งมีการเสวนาเปิดโอกาสตอบข้อซัก – ถาม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกมากมาย ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหม